Miras Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu,veraset ilamının alınması, muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,tenkis,vasiyatnemenin tenfizi, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin tenkisi, tereke tesbiti davalarının takibi, mirastan feragat sözleşmesi, miras taksim sözleşmesi vs.sözleşmelerinin hazırlanması hususlarında hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti vermektedir.